Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wodzisławiu Ślaskim

Art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1557. Z późn. zm.)

Ogłaszam nabór lekarzy weterynarii i osób personelu pomocniczego niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do czynności, o których mowa a art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej, do wykonywania następujących czynności w roku 2020.

  • Prowadzenia szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych
  • Sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt
  • Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia
  • Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju:
  • Badania mięsa zwierząt łownych
  • Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wstawiania wymaganych świadectw zdrowia
  • Pobierania próbek do badań
  • Badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni
  • Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  • Wykonywanie czynności pomocniczych

Zakres, terminy i miejsca wykonywania czynności, jak również wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie i terminy płatności, zostaną określone w umowach na ich wykonywanie.

Warunki naboru:

Wyznaczenia obejmują okres od 2 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Wyznaczenie lekarzy weterynarii lub osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, następuje wyłącznie w przypadku spełnienia kwalifikacji , o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób ( Dz.U. z 2004 nr 89. Poz. 860 z późń. zm).

Osoba starająca się o wyznaczenie, zgłasza pisemnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim gotowość do wykonywania określonych czynności w terminie do 20 grudnia 2019 roku.

Osoba starająca się o wyznaczenie przedstawia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim następujące dokumenty stanowiące załączniki do ogłoszenia.

Do pobrania: