Skargi i wnioski

Podstawa prawna:

Rodzaj Nazwa Rozmiar
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski”).
315 KB
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46).
219 KB

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Za prawidłowe i terminowe przyjmowanie, rejestrowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz właściwe zorganizowanie przyjęć obywateli w tych sprawach odpowiedzialny jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim . Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków w Inspektoracie – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym PIW Wodzisław Śląski– należy do Sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania inspektoratu, według harmonogramu prowadzonego w sekretariacie.
Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca.

W przypadku nie załatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.
Skargi i wnioski oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowują komórki organizacyjne, które je rozpoznawały, natomiast kserokopie dokumentów dotyczących tych skarg lub wniosków kompletuje Sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wodzisławiu Ślaskim.