Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Wodzisławiu Śląskim

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim, zwany dalej "regulaminem" określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład tego Inspektoratu.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.        Powiecie - należy przez to rozumieć powiat wodzisławski i miasto Jastrzębie Zdrój;

2.        Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii   w Wodzisławiu Śląskim;

3.        Powiatowym Lekarzu  - należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim, jako kierownika Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej

4.        komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć: zespół, pracownięoraz samodzielne stanowisko pracy;

5.        Kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą Zespołem, a w przypadku zespołów ds. zdrowia i ochrony zwierząt, ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - starszy inspektor weterynaryjny,            a w razie ich  braku inspektor weterynaryjny, a w zespole ds. finansowo - księgowych główny księgowy.

6.        kontroli wewnętrznej – należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez Powiatowego Lekarza oraz kontrole przeprowadzane przez  kierowników w Inspektoracie i w komórkach organizacyjnych obejmującą ogół czynności, których celem jest zapewnienie realizacji ustawowych zadań;

7.        wyznaczonych lekarzach weterynarii – należy przez to rozumieć lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji wyznaczanych decyzją administracyjną przez Powiatowego Lekarza do wykonywania ustawowych czynności Inspekcji Weterynaryjnej.

 

ROZDZIAŁ II

ZADANIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 

§ 2.  

Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.

§ 3.

Inspektorat wchodzi w skład niezespolonej administracji rządowej, jest aparatem pomocniczym Powiatowego Lekarza zapewniającym obsługę realizacji jego zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 4. 

Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

 

1.        zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi;

2.        reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;

3.        wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;

4.        udzielanie pisemnych upoważnień do podejmowania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;

 

5.        zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;

6.        zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

7.        podejmowanie decyzji o skierowaniu lekarza weterynarii do wykonywania na obszarze powiatu czynności koniecznych do likwidacji zagrożeń epizootycznych lub zagrożenia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami. 

 

§ 5.

1.Powiatowy Lekarz realizuje zadania wynikające z ustawy o służbie cywilnej, w tym:

1)        wykonuje zadania dyrektora generalnego w Inspektoracie;

2)        dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej w Inspektoracie, chyba że ustawa stanowi inaczej;

2.        Powiatowy Lekarz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku dla pozostałych pracowników nie będących członkami służby cywilnej;

§ 5a

Powiatowy Lekarz w drodze zarządzenia powołuje spośród pracowników Inspektoratu komisję inwentaryzacyjną, do której zadań należy m. in:

a)        sporządzanie corocznej inwentaryzacji zapasów magazynowych,

b)        inwentaryzacja kasy Inspektoratu,

c)        dokonywanie spisu z natury majątku Inspektoratu,

oraz powołuje stałą komisję ds. oceny przydatności składników majątkowych Inspektoratu, do której zadań należy m.in.:

a)        sporządzanie wykazów materiałów przeznaczonych do upłynnienia, obniżenia ich wartości, zbędnych lub przeznaczonych do likwidacji

b)        przeprowadzanie likwidacji majątku w razie takiej konieczności.

§ 6.

Powiatowy Lekarz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu oraz właściwej organizacji pracy:

1)        wydaje akty prawa wewnętrznego;

2)        realizuje politykę kadrową, a także dba o należyty dobór pracowników Inspektoratu oraz  podnoszenie ich kwalifikacji i skuteczność pracy;

3)        gospodaruje środkami na wynagrodzenia pracowników Inspektoratu oraz innymi funduszami będącymi w jego dyspozycji, w granicach ustalonych w  budżecie;

4)        reprezentuje Inspektorat na zewnątrz oraz składa oświadczenia woli dotyczące jego funkcjonowania i gospodarowania jego mieniem;

5)        wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności z zakresu obrony narodowej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, finansów publicznych, zamówień publicznych.

 

ROZDZIAŁ III

ZASADY KIEROWANIA PRACĄ POWIATOWEGO  INSPEKTORATU

 

§ 7.

1.                  W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego lekarza Weterynarii i lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

2.                  W  czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków , działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez powiatowego Lekarza, jak również w przypadku nieobsadzenia stanowiska Powiatowego lekarza Weterynarii działalnością Inspektoratu kieruje osoba pisemnie wyznaczona przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

3. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii bezpośrednio podlega:

       1)Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
       2)Zespół do spraw finansowo-księgowych

       3)Zespół do spraw administracyjnych

       4)Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.

      

4. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne:

1) Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.

2) Pracownia badania mięsa na obecność włośni (Terenowe Punkty Wytrawiania)

 

5. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§ 8.

1.Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy.

2.  W zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt, w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych kierownikiem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie braku inspektor weterynaryjny, a w zespole ds. finansowo - księgowych główny księgowy.

 

§ 9.

3.        Kierownicy odpowiadają za:

    1)należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z  obowiązującymi przepisami prawa;

    2) porządek i dyscyplinę pracy;

    3) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw

    4) prowadzą rejestry decyzji wydawanych w ramach danego zespołu.

2.  Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POWIATOWEGO INSPEKTORATU

 

§ 10.

1.W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

b)Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

c)Zespół ds. finansowo-księgowych

d)Zespół ds. administracyjnych

e)Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

f)Pracownia badania mięsa na obecność włośni – w skład Pracowni wchodzą terenowe Punkty Wytrawiania.

2.    Wykaz symboli oznaczających poszczególne komórki organizacyjne Powiatowego Inspektoratu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

ROZDZIAŁ V

TRYB PRACY I ZADANIA POWIATOWEGO INSPEKTORATU

 

§ 11.

Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza.

 

§ 12.

Do zakresu działania Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie zwierząt, ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przepisów o rejestracji i identyfikacji zwierząt, przepisów o weterynaryjnej kontroli w handlu oraz przepisów o wzajemnej zgodności, a także zadań wynikających z ustawy  o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności:

1.        profilaktyka i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie                           ich wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie,

2.        realizacja krajowych programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

3.        rejestracja chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji,

4.        nadzór nad obrotem zwierzętami,

5.        nadzór nad targami, wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,

6.        nadzór nad prowadzeniem stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury,

7.       nadzór nad prowadzeniem miejsc gromadzenia zwierząt

8.        nadzór nad prowadzeniem punktów kopulacyjnych

9.        nadzór nad prowadzeniem zakładów drobiu

10.    nadzór nad chowem lub hodowlą zwierząt akwakultury oraz rozrodem ryb

11.    nadzór nad prowadzeniem schronisk dla zwierząt

12.     nadzór nad chowem lub hodowlą zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie

13.    nadzór nad utrzymywaniem zwierząt gospodarskich , w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt

14.    nadzór nad stosowaniem substancji o działaniu hormonalnym , tyreostatycznym i beta – agonistycznym

15.    nadzór nad warunkami utrzymywania zwierząt

16.    prowadzenie rejestru podmiotów w zakresie swojego działania

17.    kontrola i nadzorowanie wykonywania czynności w zakresie profilaktyki, monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przez wyznaczonych lekarzy weterynarii

18.    sporządzanie dokumentacji merytorycznej w zakresie swojego działania

19.    realizacja czynności kontrolnych w zakresie IRZ w tym realizacja monitoringu dotyczącego identyfikacji i rejestracji zwierząt na terenie działania Inspektoratu

20.    kontrola gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod względem wymogów wzajemnej zgodności 

21.    aktualizacja krajowych planów gotowości na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych   

 

§ 13.

Do zakresu działania Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa żywnościowego i paszowego, a w szczególności:

1.        badania zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego

2.        bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz pasz, w tym ocena wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, wprowadzaniu na rynek oraz wywozie,

3.        zarządzania oraz informowania o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia oraz zwierząt

4.        zarządzanie kryzysem związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego , pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych – rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych

5.        wykonywanie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną

6.        prowadzenie i / lub nadzorowanie rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, w zakresie właściwości zespołu

7.        koordynacja programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych skażeń promieniotwórczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego

8.        prowadzenie postępowań związanych z wykryciem substancji niedozwolonych, niepożądanych, zabronionych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń

9.        sprawowanie nadzoru nad stosowaniem pasz leczniczych w gospodarstwach

10.    prowadzenie spraw dotyczących świadectw eksportowych dla produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i dla pasz

11.    przygotowanie projektów decyzji dla Powiatowego Lekarza

12.    rozpatrywanie skarg i wniosków , w zakresie właściwości zespołu

13.    sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie kompetencji zespołu

14.    współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Ochrony Środowiska, ze Służbą Celną, jednostkami samorządu terytorialnego, organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Łowieckim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Policją, Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami  w zakresie właściwości zespołu;

 

 

§ 14.

1.Do zakresu działania Zespołu ds. finansowo - księgowych należy w szczególności:

1.        opracowywanie materiałów do projektu planu finansowego, planu finansowego, harmonogramów realizacji dochodów i wydatków,

2.        prowadzenie rachunkowości jednostki;

3.        wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

4.        obsługa Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,

5.        dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i  rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz zgodności ich z planem finansowym,

6.        dokonywanie kontroli formalno – rachunkowej dokumentów dotyczących operacji    gospodarczych i finansowych, także pod względem oszczędności, skuteczności i efektywności wydatkowania środków finansowych .

7.        sporządzanie w terminie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej;

8.        opracowywanie wymaganych analiz i ocen z wykonania planu finansowego Inspektoratu, przygotowywanie planów i analiz gospodarki finansowej Inspektoratu oraz dokonywanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań przez Inspektorat;

9.        sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz inne określonej w odrębnych przepisach dokonywanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań przez Inspektorat;

10.    monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budżetowych;

11.    prowadzenie płatności Inspektoratu w systemie Bankowości Elektronicznej „enbepe”;

12.    prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

13.    naliczanie wynagrodzeń, wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach, ustalanie podstawy do emerytury lub renty, rozliczanie podatku dochodowego pracowników oraz sporządzanie wymaganych w tym zakresie deklaracji i sprawozdań;

14.    bieżąca analiza poniesionych wydatków z rozdziału zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych, biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, rozliczenia kosztów z podziałem na choroby.

 

15.    Prowadzenie gospodarki majątkiem Powiatowego Inspektoratu, polegające na przyjmowaniu i  ewidencji księgowej majątku Powiatowego Inspektoratu, a następnie przekazaniu tego majątku do korzystania właściwym osobom.

16.    Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz za realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki, która obejmuje:

a)        przyjęte zasady rachunkowości,

b)        prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

c)    ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów w drodze potwierdzania sald i weryfikacji z dokumentami,

d)   wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

e)    terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,

f)    gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;

2)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli:

a)        zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b)        kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
 i finansowych; pod względem formalno – rachunkowym; wpisanie kodu wydatku strukturalnego

4) przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz gospodarki finansowej  Inspektoratu.

§ 15.

Do zakresu działania  Zespołu ds. administracyjnych należy między innymi:

1)        wykonywanie zadań sekretariatu w Inspektoracie, w tym m.in.

-prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym sporządzanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego dokumentowania zamówień publicznych

- zarządzanie teleinformatycznymi systemami wymiany informacji i bazami danych;

- umieszczenie na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu materiałów i informacji przygotowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne;

- prowadzenie obsługi biurowej Powiatowego Lekarza Weterynarii, w tym również prowadzenie centralnych rejestrów wynikających z przepisów prawa oraz wykonywanie czynności kancelaryjnych;

- przyjmowanie, rozdzielanie oraz prowadzenie ewidencji korespondencji i przesyłek otrzymywanych, wysyłanie i prowadzenie ewidencji korespondencji oraz przesyłek wysyłanych

- udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych

- przestrzeganie właściwego obiegu dokumentów, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

- prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do inspektoratu, rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej

- wykonywanie czynności kancelaryjnych; prowadzenie rejestrów pieczątek, pieczęci, odznak identyfikacyjnych oraz legitymacji służbowych, rejestru umów, prowadzenie rejestru upoważnień

2)        prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników Powiatowego Inspektoratu;

3)        koordynowanie sporządzania ocen okresowych pracowników;

4)        prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych;

5)         wprowadzanie i bieżąca aktualizacja danych nowo zatrudnionych i zatrudnionych pracowników Powiatowego Inspektoratu do systemu kadrowo – płacowego;

6)         zapewnienie ochrony danych osobowych w zakresie działalności zespołu;

7)        prowadzenie spraw socjalnych osób uprawnionych;

8)        prowadzenie archiwum zakładowego, zapewnienie właściwego przyjęcia akt do archiwum, przechowywanie akt, udostępnianie ich, jak również uzgadnianie z Archiwum Państwowym terminów i zakresu brakowania akt;

9)        zapewnienie przestrzegania w Powiatowym Inspektoracie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy;

10)    Obsługa systemu ePUAP,

11)    prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z użytkowaniem samochodu będącego własnością Powiatowego Inspektoratu poprzez prowadzenie rejestracji, ubezpieczeń komunikacyjnych, kart drogowych, okresowych przeglądów technicznych, remontów i napraw doraźnych samochodu,  

12)    prowadzenie magazynu jednostki

13)    obsługa kasy gotówkowej podręcznej jednostki

14)    czynności w zakresie wyposażenia pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu w sprzęt, urządzenia techniczne i materiały biurowe oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym;

 

 

§ 16.

Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska ds. obsługi prawnej należą zadania związane z obsługą prawną Powiatowego Inspektoratu , a w szczególności:

1)        sporządzanie opinii prawnych,

2)        udzielanie konsultacji i porad prawnych;

3)        reprezentowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii przed sądami i urzędami;

4)        opiniowanie umów zawieranych przez Powiatowego Lekarza

5)        opiniowanie projektów aktów prawa wewnętrznego,

6)        wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych

 

§ 17.

1.Do zakresu działania Pracowni badania mięsa na obecność włośni będącej Powiatowym Oddziałem  do spraw badania w kierunku włośni Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach  należy w szczególności:

 

1)        wykonywanie badań zgodnie z wymogami obowiązujących norm, rozporządzeń, Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii oraz sprawdzonych procedur badawczych,

2)        utrzymanie i potwierdzanie kompetencji do wykonywania badań oraz uzyskanie pewności, że badania te są na odpowiednio wysokim poziomie jakościowym,

3)        przekazywanie klientom wiarygodnych, rzetelnych i użytecznych wyników badań,

4)        stosowanie zwalidowanych metodyk badawczych,

5)        prowadzenie zewnętrznej i wewnętrznej kontroli jakości badań, oraz szkolenie i udział w badaniach biegłości personelu Terenowego Punktu Wytrawiania.

6)        Zapewnienie właściwych warunków środowiskowo – lokalowych dla Terenowego Punktu Wytrawiania,

7)        Realizacja polityki jakości oraz celów ogólnych.

1.        Pracownia badania mięsa na obecność włośni ( Terenowe Punkty Wytrawiania), pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlegają kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.

 

ROZDZIAŁ VI
ZASADY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW W POWIATOWYM INSPEKTORACIE

 

§ 18.

1. Pisma, dokumenty, umowy, porozumienia, decyzje administracyjne i akty prawne wydawane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii przygotowuje właściwy pracownik, z którego zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.

2. Akty prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz  odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

3. Pisma i dokumenty powinny być parafowane przez:

1)        pracownika zajmującego się sprawą,

2)        głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma lub dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

4. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także                 za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

 

§ 19.

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia, których zostali pisemnie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§ 20. 

 Przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub  wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:

a)        Powiatowy Lekarz Weterynarii lub osoba, o której mowa w § 7  ust 1,

b)         Główny Księgowy albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 21. 1. Traci moc Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim  wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii              w Wodzisławiu Śląskim nr 3 / 2011  z dnia 13 maja 2011 r.  

 

Załącznik nr 1

do regulaminu Organizacyjnego PIW w Wodzisławiu Śląskim.

Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii - pobierz 

Załącznik nr 2
do regulaminu Organizacyjnego PIW w Wodzisławiu Śląskim.

Wykaz symboli oznaczających poszczególne zespoły, samodzielne stanowiska pracy w
Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim:

 

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt CHZ
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych HŻ-HP
Zespół do spraw finansowo-księgowych FK
Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej Op
Pracownia badania mięsa na obecność włośni  
Zespół do spraw administracyjnych SK